ازتوبه یک اشاره،ازمابه سردویدن...

حالا که آمده ایی،چترت رابردار،اینجا بجز مهربانی چیزی نمی بارد...

ازتوبه یک اشاره،ازمابه سردویدن...

حالا که آمده ایی،چترت رابردار،اینجا بجز مهربانی چیزی نمی بارد...

زینب سادات میگه:

نوشتن یک نوع حسنات یذهبن السیئاته...

با همین نیت شروع میکنم😊

پس:بسم الله الرحمن الرحیم...


یاعلی...